Košík

Váš košík je prázdný.

Reklamační řád

Reklamační řád on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.botydetem.cz

 

Provozovatel (dále jen "Prodávající"):

Ing. Zuzana Vorbisová

Sídlo firmy:  Únanov 408, 671 31  Únanov

Výdejní místo a kamenná prodejna: Pod Svatým Janem 420/4, 669 04  Znojmo-Přímětice

Tel.: +420 604 11 99 50

E-mail: info@botydetem.cz

Identifikační číslo: 88864219

Daňové identifikační číslo: CZ8158113953 (plátce DPH)

Zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.j. ZIVZN/3976/2012/4; sp.značka ZIVZN/3976/2012

Bankovní spojení pro platby v ČR v Kč:  Moneta, č. /0600

Bankovní spojení pro platby v SR v EUR: Fio banka, a.s., účet č. 2800901578/2010, IBAN: CZ7520100000002800901578, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Botydetem.cz - Ing. Zuzana Vorbisová

Adresa provozovny:   Pod Svatým Janem 420/4, 669 04  Znojmo-Přímětice

Kontaktní e-mail:       info@botydetem.cz

Kontaktní telefon:      +420 604 11 99 50

 

VÝMĚNA:

Výměnu provádíme tímto způsobem. Vy nám vrátíte zboží z první objednávky, za které Vám vrátíme zpět peníze. Vrácení peněz proběhne bezprostředně po obdržení Vaší zásilky, tj. nepozději následující pracovní den od doručení k nám. Na webu vytvořte novou objednávku, kterou i stadnardně zaplaťte. Tímto zůsobem urychlíme celý proces vyřízení výměny. Pro vrácení zboží čtěte dále:-)

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

 • nevyhovující zboží, pošlete do 2 týdnů od převzetí zpět (prosíme v původním obalu s cedulkami, nevadí, když jsou odstřihnuté)
 • do balíčku vložte vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy/reklamačním protokol, případně kopii faktury s číslem účtu, kam mají být peníze vráceny
 • adresa pro vrácení: Ing. Zuzana Vorbisová, Pod Svatým Janem 420/4, 669 04  Znojmo-Přímětice
 • pokud chcete vrátit zboží přes Zásilkovnu postupujte níže uvedeným způsobem:

             Vrácení zboží přes Zásilkovnu (snadná a levná cesta zboží zpět k nám) - zpětná zásilka

             1. na kterémkoliv výdejním místě Zásilkovny (Z-Pointu) sdělíte kód: 903 69 170 a předáte zabalenou zásilku

             2. obsluha Vám vytiskne štítek a vydá Vám potvrzení o převzetí

             3. na místě nic neplatíte, my Vám z peněz za vrácené zboží odečteme 60 Kč v případě podání v ČR/70 Kč ze Slovenska (v případě uznané reklamace zdarma)

             4. seznam podacích míst najdete na www.zasilkovna.cz/pobocky, odeslat balík touto cestou můžete i když Vám byl doručen jiným přepravcem

 • pokud se rozhodnete pro jiný způsob vrácení, zašlete balík na adresu Ing. Zuzana Vorbisová, Pod Svatým Janem 420/4, 669 04  Znojmo-Přímětice, nebo se stavte osobně v otvírací době do prodejny.
 • peníze Vám vrátíme bezprostředně po obdržení Vaší zásilky, tj. nepozději následující pracovní den od doručení k nám

 

Reklamace

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky jako jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějích předpisů.

Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní u Prodávajícího na Kontaktní  adrese Prodávacíjího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

U veškerého nového zboží  prodávaného Prodávajícím  Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena delší doba než podle předchozí věty, uplatní se tato delší doba. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, je mu záruka za jakost poskytována po dobu 12 měsíců.

V případě, že se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě, že dodání bezvadného výrobku nebo oprava výrobku není možná nebo Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodané nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanové zákonem.

Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.

V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů odedne uplatnění reklamace.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanové záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednání; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

Nárok na uplatnění práv ze záruky zaniká také v těchto případech:

 • mechanické poškození zboží Kupujícím
 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným používáním výrobku
 • nesprávným skladováním
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Informovat Prodávajícího telefonicky, emailem či písemně
 • Odeslat reklamované zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na adresu provozovny: Ing. Zuzana Vorbisová, Pod Svatým Janem 420/4, 669 04  Znojmo-Přímětice,  nebo je možné využít Zásilkovnu viz. výše, v případě uznané reklamace je zdarma
 • Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s  vyplněným reklamačním protokol (popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace). Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy v zejména případech kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a dále o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu provozovny: Ing. Zuzana Vorbisová, Pod Svatým Janem 420/4, 669 04  Znojmo-Přímětice. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Tyto nákady na dodání však  budou proplaceny jen v případě, že bude vráceno všechno zboží tj. kompletně celá smlouva. Pokud si, alespoň část zboží kupující ponechá, nebudou mu proplaceny žádné náklady na dodání.

Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácení zboží Prodávajícímu, provádí Kupující na své vlastní náklady.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.

Výměna zboží

Pokud, budete potřebovat zboží vyměnit za jiné (např. jiná velikost), kontaktujte nás pomocí formuláře uvedeného na webu nebo na emailové adrese info@botydetem.cz nebo telefonicky na čísle +420 604 119950. Výměnu zboží budeme řešit individuálně dle aktuálních možností a skladových zásob. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující. 

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.